PortfolioMahila Mahavidyalaya

Adhyapak Vidyalaya

S.K.Patil,Kurundwad

Kolhapur Diesels, Kolhapur

Chandwani Ceramics

Chandwani Cerastone

Phadke Prakashan

M.S.Patil College

Civil Calculator

Taralekar Engineering Pvt. Ltd.

St Anthony School Kolhapur.